Hiroshi YOSHIDA (1876-1950) Large oban Shin-Hanga... - Lot 104 - Actéon - Compiègne Enchères

Lot 104
Go to lot
Estimation :
150 - 200 EUR
Hiroshi YOSHIDA (1876-1950) Large oban Shin-Hanga... - Lot 104 - Actéon - Compiègne Enchères
Hiroshi YOSHIDA (1876-1950) Large oban Shin-Hanga "Cryptomeria Avenue Japanese print Signed Yoshida (en bloc) and Hiroshi Yoshida (romanized, in pencil in the lower right margin), titled JAPAN - Shôwa Era - Circa 1937 40 x 27 cm (sheet only) Bibliography: - Ogura, Yoshida Hiroshi Zenhangashu (The Complete Woodcuts of Hiroshi Yoshida), Abe Shuppan, Tokyo, 1987
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue