Entomological frame containing butterflies... - Lot 213 - Actéon - Compiègne Enchères

Lot 213
Go to lot
Estimation :
50 - 80 EUR
Entomological frame containing butterflies... - Lot 213 - Actéon - Compiègne Enchères
Entomological frame containing butterflies including : pieris mannii, Melanargia Iachesis, Melanargia galathea, Melanargia occitania, Melanargia russiae, Colias phicornone, Maculinea telejus, Fabriciana niobe, Erebia epistygne, Lopinga achine, Zygenes, Lycaena hippothoe, Parnassius apollo, Euphydryas cynthia alpicola, Zeryntha rumina, Zerynthia polyxena, Zeryntha rumina, Zerynthia polyxena.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue